Zákon č. 195/2000 Z. z.Zákon o telekomunikáciách

(v znení č. 308/2000 Z. z.)

Čiastka 84/2000
Platnosť od 27.06.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 610/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 26 ods. 4 až 9, § 33 ods. 2 a 3 a § 42 ods. 4 písm. b), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, a s výnimkou ustanovenia § 42 ods. 4 písm. a), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2005

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2003 Delená účinnosť
04.10.2000 - 31.12.2002 308/2000 Z. z.
01.07.2000 - 03.10.2000