Opatrenie č. 194/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

Čiastka 83/2000
Platnosť od 23.06.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 23.06.2000 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH