Zákon č. 183/2000 Z. z.Zákon o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej

(v znení č. 416/2001 Z. z., 49/2002 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 79/2000
Platnosť od 15.06.2000
Účinnosť od 01.04.2002 do28.02.2007
Zrušený 126/2015 Z. z.