Zákon č. 182/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

Čiastka 79/2000
Platnosť od 15.06.2000
Účinnosť od 01.07.2000

182

ZÁKON

z 12. mája 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťajú slová „podľa príloh č. 1 a 2“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa slová „§ 10 ods. 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 2 zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov.“.

3. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Povinnosť vydavateľa periodickej publikácie

Vydavateľ periodickej publikácie je povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať do troch dní od začatia rozširovania

a) povinný výtlačok podľa prílohy č. 1,

b) povinný výtlačok aj v elektronickej alebo inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný, po jednom vyhotovení Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici.“.

4. V § 4 písmeno c) znie:

c) povinný výtlačok aj v elektronickej alebo inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný, po jednom vyhotovení Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici.“.

5. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Povinnosť výrobcu audiovizuálneho diela

Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať povinnú rozmnoženinu z každého vyrobeného slovenského audiovizuálneho diela podľa prílohy č. 2 do desiatich dní od začatia jeho verejného rozširovania.“.

6. V § 6 sa nad slovo „orgán“ umiestňuje odkaz 10.

V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa slová „v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „v znení zákona č. 186/1997 Z. z.“.

7. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Používanie povinného výtlačku

(1) Právnická osoba, ktorej bol povinný výtlačok alebo povinná rozmnoženina audiovizuálneho diela odovzdaná, ich trvalo uchováva.

(2) Knižnica môže vypožičať vo svojich priestoroch povinný výtlačok alebo povinnú rozmnoženinu audiovizuálneho diela; mimo svojich priestorov ich môže vypožičať na základe písomnej žiadosti, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie odbornej činnosti a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon č. 383/1997 Z. z.“.

8. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Medzinárodné štandardné číslovanie

(1) Vydavateľ v súčinnosti s národnými agentúrami pre medzinárodné štandardné číslovanie označí neperiodickú publikáciu medzinárodným štandardným číslom knihy (ISBN), periodickú publikáciu medzinárodným štandardným číslom seriálu (ISSN) a hudobninu medzinárodným štandardným číslom hudobniny (ISMN). Vydavateľ súčasne môže požiadať príslušnú národnú agentúru aj o pridelenie medzinárodného čiarového kódu označovania tovarov (EAN) k uvedeným medzinárodným štandardným číslam.

(2) Národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN) je v Slovenskej národnej knižnici, národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie seriálov (ISSN) je v Univerzitnej knižnici v Bratislave a národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie hudobnín (ISMN) je v Slovenskej národnej knižnici.“.

9. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Dohľad

Dohľad nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z tohto zákona vykonáva v oblasti

a) periodických publikácií registrujúci orgán10) v spolupráci s národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie seriálov v Univerzitnej knižnici v Bratislave,

b) neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel okresný úrad v spolupráci s národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie kníh a národnou agentúrou pre medzinárodné číslovanie hudobnín v Slovenskej národnej knižnici.“.

10. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

㤠12a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 20/1998 Z. z. o povinnom výtlačku periodickej publikácie a neperiodickej publikácie v elektronickej forme.“.

11. Prílohy č. 1, 2 a 3 znejú:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 212/1997 Z. z. v znení zákona č. 182/2000 Z. z.

POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ

Druh Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov
Tlač s celoštátnou pôsobnosťou, zbierka zákonov, úradné vestníky Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1
Krajská štátna knižnica v Nitre 1
Štátna krajská knižnica v Trenčíne 1
Krajská štátna knižnica v Trnave 1
Krajská štátna knižnica vo Zvolene 1
Krajská štátna knižnica v Žiline 1
Národné centrum mediálnej komunikácie 1
Centrum vedecko-technických informácií 1
registrujúci orgán 1
Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1
Slovenská pedagogická knižnica 1
Tlač s krajskou pôsobnosťou Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Národné centrum mediálnej komunikácie 1
príslušná krajská knižnica 1
registrujúci orgán 1
Tlač s okresnou pôsobnosťou Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Národné centrum mediálnej komunikácie 1
príslušná okresná (regionálna) knižnica 1
registrujúci orgán 1

Príloha č. 2 k zákonu č. 212/1997 Z. z. a znení zákona č. 182/2000 Z. z.

POVINNÉ VÝTLAČKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ A ROZMNOŽENÍN AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL

Druh Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov a nosičov
Tlačoviny, napr. knihy, hudobniny, kartografické diela, grafika, špeciálne tlače, vedecké a vysokoškolské kvalifikačné práce vydané tlačou, cestovné a výskumné správy vydané tlačou Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1
Krajská štátna knižnica v Nitre 1
Štátna krajská knižnica v Trenčíne 1
Krajská štátna knižnica v Trnave 1
Krajská štátna knižnica vo Zvolene 1
Krajská štátna knižnica v Žiline 1
Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1
Slovenská pedagogická knižnica 1
Firemná literatúra (určená verejnosti), normatívne dokumenty Slovenská národná knižnica 2
Centrum vedecko-technických informácií 1
Krajská štátna knižnica v Košiciach 1
Rozmnoženiny audiovizuálnych diel, multimediálnych diel (najmä videokazety, audiokazety, céderomy) videokazety audiokazety Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Národné centrum pre audiovizuálne umenie 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1
Publikácie v Braillovom písme Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1

Príloha č. 3 k zákonu č. 212/1997 Z. z. v znení zákona č. 182/2000 Z. z.

POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ ODOVZDÁVANÉ ARCHÍVOM

Druh Registrujúci orgán Archív
Tlač s celoštátnou pôsobnosťou, zbierka zákonov, úradné vestníky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Slovenský národný archív
Tlač s krajskou pôsobnosťou krajský úrad oblastný archív
Tlač s okresnou pôsobnosťou okresný úrad okresný archív”.

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.