Vyhláška č. 179/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj vody v obci Dudince za prírodný liečivý zdroj

Čiastka 77/2000
Platnosť od 08.06.2000
Účinnosť od 15.06.2000

OBSAH

179

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 29. mája 2000,

ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj vody v obci Dudince za prírodný liečivý zdroj

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. a zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Za prírodný liečivý zdroj sa vyhlasuje prírodný zdroj vody s označením vrt HVD-1 v obci Dudince, v katastrálnom území Dudince.

(2) Prírodný liečivý zdroj s označením vrt HVD-1 v obci Dudince, v katastrálnom území Dudince, je prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, sírovodíková, uhličitá, vlažná, so zvýšeným obsahom stroncia, s celkovou mineralizáciou 6 002,072 mg.l-1, s teplotou vody 28 oC a s obsahom plynov CO2 1 367 mg.l-1 a H2S 5,37 mg.l-1.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2000.


Tibor Šagát v. r.