Zákon č. 173/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

Čiastka 76/2000
Platnosť od 07.06.2000 do31.12.2005
Najbližšie účinné znenie 01.09.2000
Zrušený 301/2005 Z. z.

173

ZÁKON

z 12. mája 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 178/1990 Zb., zákona č. 303/1990 Zb., zákona č. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. júna 1998 uverejneného pod č. 222/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z. a zákona č. 272/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 12 sa za slová „trestných činov uvedených v treťom oddiele tretej hlavy osobitnej časti Trestného zákona (ďalej len „korupcia“)“ vkladajú slová „a v § 158 Trestného zákona“.

2. V § 17 sa slová „krádeže podľa § 247 ods. 5 a 6, podvodu podľa § 250 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „krádeže podľa § 247 ods. 5, ak bol čin uvedený v odseku 1 alebo 2 spáchaný členom organizovanej skupiny, a ods. 6, podvodu podľa § 250 ods. 4 písm. a) a ods. 5,“.

3. V § 30 odsek 4 znie:

(4) Námietku zaujatosti je procesná strana povinná vzniesť bezodkladne, ako sa dozvedela o dôvodoch na jej vznesenie. Úkon, ktorý vykonala vylúčená osoba, nemôže byť podkladom na rozhodnutie v trestnom konaní s výnimkou neodkladného alebo neopakovateľného úkonu.“.

4. § 31 znie:

㤠31

(1) Ak z dôvodov uvedených v § 30 oznámi svoju zaujatosť sudca alebo prísediaci, o vylúčení rozhodne nadriadený súd v senáte; o vylúčení sudcu Najvyššieho súdu rozhodne iný senát tohto súdu.

(2) V ostatných prípadoch o vylúčení z dôvodov uvedených v § 30 rozhoduje orgán, ktorého sa tieto dôvody dotýkajú, a to aj bez návrhu. O tom, či je vylúčený sudca alebo prísediaci, ktorý rozhoduje v senáte, rozhodne tento senát.

(3) Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá nebráni vykonaniu nariadeného úkonu trestného konania.

(4) O sťažnosti rozhoduje orgán bezprostredne nadriadený orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

(5) O vylúčení sudcu krajského súdu ako odvolacieho súdu a sudcu Najvyššieho súdu rozhodne iný senát toho istého súdu.

(6) O námietke zaujatosti procesnej strany, ktorá je založená na tých istých dôvodoch, pre ktoré už raz bolo o takej námietke rozhodnuté alebo ktorá nebola vznesená bezodkladne (§ 30 ods. 4), sa nekoná.“.

5. V § 43 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Práva preštudovať spis sa môže poškodený výslovne vzdať.“.

6. Doterajší text § 68 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak v prípravnom konaní sudca návrhu prokurátora vziať obvineného do väzby nevyhovie, rozhodne o tom uznesením, ktoré v plnom znení s odôvodnením a poučením (§ 74 ods. 2) uvedie v zápisnici o úkone.“.

7. V § 74 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Proti uzneseniu o nevzatí do väzby môže prokurátor podať sťažnosť ihneď po vyhlásení uznesenia.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

8. V § 77 ods. 2 v prvej vete sa za slová „ju prepustiť na slobodu“ vkladá čiarka a slová „ak rozhodne o nevzatí do väzby,“.

9. V § 88b ods. 1 prvá veta znie:

„Pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov trestných činov uvedených v osobitnom zákone, trestných činov korupcie a trestného činu podľa § 158 Trestného zákona možno použiť agenta.“.

10. V § 94 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a svedka, ktorého totožnosť je utajená“.

11. V § 101 odsek 5 znie:

(5) Pred výsluchom svedka, ktorého totožnosť je utajená, orgán činný v trestnom konaní v záujme ochrany svedka vykoná podľa potreby vhodné opatrenia, ktorými sú najmä zmena vzhľadu a hlasu svedka, jeho výsluch s využitím technických zariadení vrátane zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.“.

12. V § 110 ods. 2 sa slová „štátny ústav“ nahrádzajú slovom „ústav“.

13. V § 143 ods. 1 sa za slová „do troch dní od oznámenia uznesenia (§ 137)“ vkladajú slová „s výnimkou sťažnosti proti uzneseniu o nevzatí do väzby (§ 74 ods. 2)“.

14. V § 146 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou sťažnosti podľa § 74 ods. 2“.

15. § 146 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak bola podaná sťažnosť proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby, sudca predloží vec nadriadenému krajskému súdu na rozhodnutie ihneď. Predloženie spisu zabezpečí policajný orgán najneskôr nasledujúci pracovný deň.“.

16. § 147 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) O sťažnosti podľa § 74 ods. 2 rozhodne nadriadený súd na verejnom zasadnutí do piatich pracovných dní od predloženia veci na rozhodnutie.“.

17. V § 149 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou rozhodovania o sťažnosti proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby“.

18. § 149 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ak nadriadený súd rozhodne o vzatí obvineného do väzby, ihneď nariadi, aby ho policajné orgány dodali do miesta výkonu väzby.“.

19. V § 166 ods. 1 prvé dve vety znejú:

„Ak vyšetrovateľ uzná vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky za postačujúce na podanie obžaloby, umožní obvinenému a obhajcovi, poškodenému alebo jeho splnomocnencovi v primeranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania; tohto práva sa môže poškodený výslovne vzdať, o čom musí byť poučený. Na možnosť preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania upozorní vyšetrovateľ obvineného a jeho obhajcu najmenej tri dni vopred.“.

20. V § 166 ods. 2 sa za slová „boli riadne upozornení“ vkladajú slová „alebo sa poškodený tohto práva výslovne vzdal“.

21. V § 197 ods. 1 sa za slová „dlhší čas“ vkladajú slová „alebo sa má vyslúchnuť agent, ohrozený svedok, chránený svedok alebo svedok, ktorého totožnosť je utajená, s využitím technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu“.

22. § 197 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak sa vykonáva výsluch agenta, ohrozeného svedka, chráneného svedka alebo svedka, ktorého totožnosť je utajená, s využitím technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu mimo pojednávacej siene, zúčastní sa ho náhradný sudca.“.

23. V § 209 sa za slová „predseda senátu urobí vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti alebo utajenie totožnosti svedka“ vkladajú slová „(§ 101 ods. 5)“.

24. V § 233 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na konanie o sťažnosti proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

25. V § 233 ods. 4 sa slová „aspoň päťdňová lehota na prípravu“ nahrádzajú slovami „aspoň päťdňová lehota na prípravu; to neplatí pri sťažnosti proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby (§ 74 ods. 2)“.

26. § 233 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Deň verejného zasadnutia, na ktorom sa bude rozhodovať o sťažnosti prokurátora proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby (§ 74 ods. 2), oznámi obvinenému, jeho obhajcovi a prokurátorovi sudca, ktorý rozhodol o nevzatí obvineného do väzby bezprostredne po tomto úkone, a urobí o tom záznam v zápisnici. Sudca pritom postupuje tak, aby bola zachovaná lehota uvedená v § 147 ods. 3; z dní vopred určených v rozvrhu práce súdom príslušným na rozhodnutie o sťažnosti proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby sudca oznámi ako deň verejného zasadnutia najneskôr posledný deň lehoty podľa § 147 ods. 3.

(6) Verejné zasadnutie o sťažnosti prokurátora proti uzneseniu o nevzatí obvineného do väzby (§ 74 ods. 2) sa môže vykonať v neprítomnosti obvineného alebo jeho obhajcu, ak o termíne konania verejného zasadnutia boli upovedomení spôsobom uvedeným v odseku 5.“.

27. V § 314g ods. 3 sa vypúšťajú slová „trestný rozkaz sa ruší a“.

Čl. II

V súvislosti so zmenou vecnej príslušnosti krajského súdu ako súdu prvého stupňa (§ 17) krajský súd je príslušný dokončiť v prvom stupni konanie podľa doterajších predpisov vo veciach, v ktorých bolo do dňa účinnosti tohto zákona nariadené hlavné pojednávanie.


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 57/1965 Zb., zákonom č. 58/1969 Zb., zákonom č. 149/1969 Zb., zákonom č. 48/1973 Zb., zákonom č. 29/1978 Zb., zákonom č. 43/1980 Zb., zákonom č. 159/1989 Zb., zákonom č. 178/1990 Zb., zákonom č. 303/1990 Zb., zákonom č. 558/1991 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. júna 1998 uverejneného pod č. 222/1998 Z. z., zákonom č. 256/1998 Z. z., zákonom č. 272/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.