Oznámenie č. 171/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnou agentúrou pre normalizáciu a metrológiu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti vzájomného uznávania výsledkov skúšok a certifikátov

Čiastka 75/2000
Platnosť od 03.06.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 10. apríla 2000, na základe článku 9 ods. 1.