Oznámenie č. 170/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave

Čiastka 75/2000
Platnosť od 03.06.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení neskoršej nóty, t. j. 1. mája 2000, na základe článku 12 ods 1.