Oznámenie č. 160/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu kultúrnej, školskej, jazykovej, vedeckej, odbornej a inštitucionálnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky na roky 1999 až 2002

Čiastka 69/2000
Platnosť od 23.05.2000
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 18. októbra 1999, a zostane v platnosti do 31. decembra 2002 na základe článku 72.

OBSAH