Oznámenie č. 158/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 68/2000
Platnosť od 19.05.2000 do14.04.2005
Zrušený 305/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom prvého mesiaca po výmene nót, t. j. 1. marca 2000, na základe článku 9.