Oznámenie č. 157/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Čiastka 68/2000
Platnosť od 19.05.2000
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 22. decembra 1999, na základe článku 27 ods. 2.