Oznámenie č. 152/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie

Čiastka 65/2000
Platnosť od 13.05.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1995 na základe článku XIV ods. 1 a v súlade s odsekom 3 záverečného dokumentu.

OBSAH

Pôvodný predpis

13.05.2000