Oznámenie č. 149/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku

Čiastka 64/2000
Platnosť od 05.05.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.