Oznámenie č. 147/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN)

Čiastka 64/2000
Platnosť od 05.05.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. júla 1999 na základe článku 8.