14

OPATRENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 15. decembra 1999

o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov, ktorými sú rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené ministerstvom a Štátny fond zdravia.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. g) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú hnuteľné veci štátu, ktorých obstarávacia cena za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk, okrem prípadov, keď tieto veci budú slúžiť na výkon činnosti zameranej na predchádzanie vzniku vážnych a ťažko liečiteľných chorôb a súvisiacu osvetovú činnosť.

(2) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia môžu realizovať prevod ostatných hnuteľných vecí štátu mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení previesť správu hnuteľných vecí štátu, ak sú predmetom prevodu hnuteľné veci štátu, ktorých obstarávacia cena za jednotlivú vec je nižšia než 50 000 Sk.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak obstarávacia cena jednotlivej veci je vyššia než 50 000 Sk.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva vždy, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu vymieňajú hnuteľné veci štátu, ktorých obstarávacia cena za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu, ktorých obstarávacia cena za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľnú vec štátu, ktorej obstarávacia cena je vyššia než 50 000 Sk.

§ 7

Nájom hnuteľných vecí (k § 13 ods. 1 zákona)

Na platnosť zmluvy o nájme hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu motorové vozidlá, technologické zariadenia dielní, práčovní a kotolní.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia s inými osobami, než sú uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, sa vyžaduje súhlas ministerstva.


§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 171/1997 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tibor Šagát v. r.