Zákon č. 135/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 57/2000
Platnosť od 19.04.2000 do31.08.2002
Najbližšie účinné znenie 01.05.2000
Zrušený 467/2002 Z. z.

OBSAH

135

ZÁKON

zo 17. marca 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „objemového“.

2. V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „vyskladnenie“ vkladajú slová „liehu, ktorý je výsledkom činnosti upravenej týmto zákonom“.

3. V § 2 ods. 1 sa písmeno j) dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:

13. octáreň, kde sa lieh vyrobený v inom liehovarníckom závode spracúva na ocot,“.

4. V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Obdobne sa postupuje v prípade, ak poverený zodpovedný zástupca prestane spĺňať podmienky podľa odseku 3 písm. c).“.

5. § 3 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

(10) Povolenie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo vydané.

(11) Ministerstvo povolenie odníme, ak

a) do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia žiadateľ nepredložil žiadosť o vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu alebo doklad o tom, že zriaďuje alebo rekonštruuje liehovarnícky závod,

b) držiteľ povolenia prestal spĺňať podmienky podľa odseku 3,

c) držiteľ povolenia neplní povinnosť uvedenú v odseku 5,

d) o to požiada držiteľ povolenia.“.

6. V § 4 ods. 1 písm. d) sa za slovo „závodu“ vkladajú slová „podľa § 2 ods. 1 písm. j)“.

7. V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak už podniká,“.

8. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak je žiadateľom o povolenie fyzická osoba, v žiadosti uvedie

a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a obchodné meno,

b) typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 1 písm. j), v ktorom chce lieh vyrábať,

c) predmet podnikania.“.

9. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Prevádzkovať liehovarnícky závod možno len na základe osvedčenia vydaného ministerstvom.“.

10. V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:

b) zmluvu o nájme9) so súhlasným vyjadrením Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, ak sa má liehovarnícky závod prevádzkovať v prenajatých priestoroch,“.

11. V § 5 ods. 3 písm. e) sa slovo „zriadiť“ nahrádza slovom „prevádzkovať“.

12. V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) potvrdenie Ústredného daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, že žiadateľ spĺňa požiadavky uvedené v osobitnom predpise.16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu16a znie:

16a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.“.

13. V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Doklady uvedené v odseku 3 nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 30 dní; to neplatí, ak ide o doklady podľa odseku 3 písm. a) a e).“.

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11.

14. V § 5 novooznačenom odseku 5 sa číslovka „60“ nahrádza číslovkou „30“ a na konci sa pripája táto veta: „Vydanie osvedčenia oznamuje ministerstvo Ústrednému daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky.“.

15. V § 5 novooznačenom odseku 6 v prvej vete a tretej vete sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

16. V § 5 novooznačenom odseku 7 sa za slová „určenej lehote“ vkladajú slová „alebo nespĺňa požiadavky podľa odseku 3 písm. l)“.

17. V § 5 novooznačenom odseku 11 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo umiestnenie“.

18. § 5 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

(12) Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu je povinný oznámiť ministerstvu zmenu údajov uvedených v osvedčení, ak ide o zmenu miesta trvalého pobytu, a v prípade právnickej osoby zmenu jej obchodného mena a sídla do 15 dní, keď ku zmene údajov došlo, a doložiť doklady osvedčujúce zmenu. Ministerstvo zmenu údajov zaznamená v registri vydaných osvedčení.“.

19. V § 6 ods. 1 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“.

20. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Ak je na majetok prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu vyhlásený konkurz19) alebo súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, prevádzkovateľ oznámi túto skutočnosť ministerstvu najneskôr do desať dní od vyhlásenia konkurzu alebo zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu.“.

21. V § 7 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

22. V § 7 novooznačenom písmene c) sa za slovo „závodu“ vkladá slovo „prevádzkovateľom“.

23. V § 8 ods. 1 písm. d) sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ústredné daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ a na konci sa vypúšťa bodka a pripájajú sa slová „alebo správy daní.21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.

24. V § 9 ods. 3 prvá veta znie: „Prevádzkovateľ, okrem prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,24a) je povinný oznámiť ministerstvu najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca množstvo liehu vyrobeného za predchádzajúci kalendárny mesiac.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

24a) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1997 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.“.

25. V § 11 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v colnom sklade26a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) § 111 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.“.

26. V § 11 odsek 2 znie:

(2) Požiadavky na denaturáciu liehu, denaturovaný lieh, manipuláciu s denaturovaným liehom a použitie denaturačných prostriedkov, denaturačných zmesí a ich najmenšie prípustné množstvo ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

27. V § 14 ods. 1 sa za slovo „pokutu“ vkladajú slová „od 1 000 000“.

28. § 14 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Štátnu odbornú kontrolu28a) nad dodržiavaním povinností ustanovených podľa tohto zákona vykonáva ministerstvo. Poverení zamestnanci ministerstva v súvislosti s vykonávaním kontroly sú oprávnení vstupovať do priestorov liehovarníckeho závodu a vyžadovať potrebné doklady a informácie potrebné na vykonanie kontroly.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

28a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“.

29. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

㤠15a

Nevybavené žiadosti o vydanie povolenia podľa § 3 a osvedčenia podľa § 5 podané pred 1. májom 2000 sa posudzujú podľa ustanovení tohto zákona.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.