Zákon č. 135/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z. o výrobe a obehu liehu a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 57/2000
Platnosť od 19.04.2000 do31.08.2002
Účinnosť od 01.05.2000 do31.08.2002
Zrušený 467/2002 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2000 - 31.08.2002

Pôvodný predpis

19.04.2000