Zákon č. 119/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2000
Platnosť od 08.04.2000
Účinnosť od 01.05.2000

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2000 Aktuálne znenie