Oznámenie č. 118/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a Radou Európy týkajúceho sa postavenia Informačnej kancelárie Rady Európy v Bratislave

Čiastka 49/2000
Platnosť od 07.04.2000
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 27. januára 2000, na základe článku 11.