Zákon č. 115/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z.

Čiastka 49/2000
Platnosť od 07.04.2000
Účinnosť od 01.05.2000

OBSAH