Oznámenie č. 106/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 46/2000
Platnosť od 29.03.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa výmeny nót, t. j. 29. decembra 1999, na základe článku 20 ods. 1.