Oznámenie č. 106/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 46/2000
Platnosť od 29.03.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť po uplynutí jedného mesiaca odo dňa výmeny nót, t. j. 29. decembra 1999, na základe článku 20 ods. 1.

Pôvodný predpis

29.03.2000