Oznámenie č. 105/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 46/2000
Platnosť od 29.03.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. decembra 1999, na základe článku 11 ods. 1.