Zákon č. 103/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 45/2000
Platnosť od 28.03.2000
Účinnosť od 28.03.2000

OBSAH