Vyhláška č. 99/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a pracovné obvody colných úradov, sídlo Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a priebeh hranice colného pohraničného pásma vo vnútrozemí

Čiastka 44/1999
Platnosť od 14.05.1999 do30.06.2001
Účinnosť od 14.05.1999 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

OBSAH