Oznámenie č. 96/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 42/1999
Platnosť od 13.05.1999

96

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 31. marca 1999 do 28. apríla 1999 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 uzavretá 4. marca 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, Lekárskym odborovým združením

a

Asociáciou nemocníc Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretá 11. marca 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 uzavretá 16. marca 1999 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom výrobcov vína na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 uzavretá 30. marca 1999 medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

5. Dodatok č. 2 zo dňa 5. februára 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1999 uzavretej 3. marca 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením strojárskych podnikov Slovenska.

6. Dodatok č. 1 zo dňa 13. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho priemyslu na Slovensku uzavretej 31. marca 1998 medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

7. Dodatok č. 2 zo dňa 15. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 21. januára 1997 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením zamestnávateľov SOU a SPV.

8. Dodatok č. 1 zo dňa 25. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2001 uzavretej 1. apríla 1998 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

9. Dodatok č. 3 zo dňa 29. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1998 uzavretej 17. júna 1997 medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 3 zo dňa 29. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996 – 2000 uzavretej 26. marca 1996 medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

11. Dodatok č. 3 zo dňa 30. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1999 uzavretej 12. marca 1997 medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnancov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.