Vyhláška č. 93/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín

(v znení č. 183/2001 Z. z., 347/2002 Z. z.)

Čiastka 41/1999
Platnosť od 12.05.1999 do31.12.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.12.2002
Zrušený 543/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 5 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 1999