Oznámenie č. 92/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru

Čiastka 40/1999
Platnosť od 06.05.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.