Oznámenie č. 83/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podpore podnikania v poľnohospodárstve

Čiastka 37/1999
Platnosť od 28.04.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1999. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 213/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. septembra 1999. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 35/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. februára 2000. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením ...

83

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos zo 16. apríla 1999 č. 928/2/1999-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve.

Výnosom sa ustanovuje výška dotácie a úhrady na poistenie majetku podnikateľa hospodáriaceho na pôde, vyhlasujú sa rozvojové programy vrátane regionálnych programov, spôsob ich určenia a ustanovuje sa výška dotácie a úhrady, ako aj podrobnosti ich poskytovania.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1999.

Výnos je uverejnený v čiastke 11/1999 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.