Oznámenie č. 82/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie

Čiastka 37/1999
Platnosť od 28.04.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 1999. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 212/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. septembra 1999. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 34/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. februára 200.