Oznámenie č. 77/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky

Čiastka 35/1999
Platnosť od 23.04.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 14. januára 1999 na základe článku 6.

77

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. januára 1999 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 14. januára 1999 na základe článku 6.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“),

vychádzajúc zo vzájomného želania rozvíjať obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu na základe rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom obidvoch krajín,

na základe Zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou z 26. augusta 1993 a Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 25. marca 1993,

berúc na vedomie Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o dlhodobých dodávkach ropy z Ruskej federácie do Slovenskej republiky zo 16. decembra 1994,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany, vychádzajúc zo stanovených priorít v oblasti dodávok tovarov z jednej krajiny do druhej, želajúc si dať vzájomným obchodným vzťahom stabilný charakter a berúc do úvahy dlhodobé potreby Slovenskej republiky v dodávkach ropy z Ruskej federácie na obdobie od 1. januára 2000 do 31. decembra 2014 v objeme do 6 mil. ton ročne, budú vytvárať v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom v každej z krajín priaznivé podmienky na realizáciu týchto dodávok.

Článok 2

Dodávky ropy sa budú každoročne uskutočňovať na základe kontraktov uzatváraných medzi slovenskými a ruskými špecializovanými hospodárskymi spoločnosťami.

Článok 3

Koordinátormi tejto dohody sú:

– za slovenskú stranu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

– za ruskú stranu Ministerstvo palív a energetiky Ruskej federácie.

Článok 4

Ruská ropa dodávaná do Slovenskej republiky sa môže reexportovať do tretích krajín po dohode s Ministerstvom palív a energetiky Ruskej federácie.

Článok 5

Kontrola priebehu plnenia tejto dohody sa ukladá Medzivládnej komisii pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.

Článok 6

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu. Jej ustanovenia sa budú vykonávať od 1. januára 2000 do 31. decembra 2014.

Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí posledný deň šiesteho mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Záväzky k dátumu skončenia platnosti tejto dohody už plnené a ešte neskončené sa budú riadiť jej ustanoveniami až do ich úplného splnenia.

Dané v Moskve 14. januára 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Ľudovít Černák v. r.

Za vládu
Ruskej federácie:

Viktor Ivanovič Kaljužnyj v. r.