Oznámenie č. 67/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládami Slovenskej republiky a Českej republiky o prevode vládnych pohľadávok voči zahraničiu do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky a o zabezpečení vnútorného financovania poskytnutých vládnych úverov zo 7. apríla 1993

Čiastka 30/1999
Platnosť od 14.04.1999
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 1. februára 1999 na základe článku VI ods. 4.