Oznámenie č. 61/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru

Čiastka 26/1999
Platnosť od 01.04.1999 do31.03.2000
Zrušený 81/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.

61

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície vydalo

výnos z 26. marca 1999 č. 11/1999, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje celkovú hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v čiastke 11/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.