Oznámenie č. 53/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 8. októbra 1998 č. 5545/1998-60, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí, osobných ochranných pracovných prostriedkov a ďalšieho materiálu nevyhnutného na výkon štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

Čiastka 24/1999
Platnosť od 27.03.1999 do29.02.2000
Zrušený 65/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.