Oznámenie č. 40/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Plánu kultúrnej spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky na roky 1999 – 2000

Čiastka 17/1999
Platnosť od 04.03.1999
Redakčná poznámka

Plán nadobudol platnosť 2. februára 1999 na základe článku 12 a zostane v platnosti do 31. decembra 2000.