Nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo

(v znení č. 296/2000 Z. z., 380/2003 Z. z.)

Čiastka 159/1999
Platnosť od 31.12.1999
Účinnosť od 01.10.2003 do14.04.2006
Zrušený 64/2019 Z. z.