Nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo

Čiastka 159/1999
Platnosť od 31.12.1999
Účinnosť od 01.01.2000 do30.09.2000
Zrušený 64/2019 Z. z.