Nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo

Čiastka 159/1999
Platnosť od 31.12.1999
Účinnosť od 19.10.2014 do31.03.2019
Zrušený 64/2019 Z. z.