Nariadenie vlády č. 395/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na hračky

Čiastka 157/1999
Platnosť od 31.12.1999 do14.05.2004
Účinnosť od 01.01.2000 do14.05.2004
Zrušený 302/2004 Z. z.