Nariadenie vlády č. 393/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív

Čiastka 157/1999
Platnosť od 31.12.1999
Účinnosť od 01.08.2003 do20.04.2018
Zrušený 116/2018 Z. z.