Nariadenie vlády č. 392/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

Čiastka 157/1999
Platnosť od 31.12.1999 do14.05.2004
Účinnosť od 01.01.2003 do14.05.2004
Zrušený 308/2004 Z. z.