Oznámenie č. 39/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu na roky 1998 – 2001

Čiastka 17/1999
Platnosť od 04.03.1999
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 15. januára 1999 na základe článku 24 a zostane v platnosti do 31. decembra 2001.

Pôvodný predpis

04.03.1999