Zákon č. 389/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

(v znení č. 180/2014 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 155/1999
Platnosť od 31.12.1999
Účinnosť od 01.07.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 180/2014 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
31.12.1999 - 30.06.2015

Pôvodný predpis

31.12.1999