Zákon č. 388/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov

Čiastka 155/1999
Platnosť od 31.12.1999
Účinnosť od 01.01.2000
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodu 2 § 8 ods.1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.