Oznámenie č. 381/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v malých obecných príspevkových organizáciách a iných drobných organizáciách účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia v oblasti účtovníctva

Čiastka 153/1999
Platnosť od 30.12.1999
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 741/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2003.