Oznámenie č. 38/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 17/1999
Platnosť od 04.03.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene príslušných nót, t. j. 8. novembra 1998, na základe článku 16 ods. 1.

OBSAH

POJMY (Čl. 2)
OSOBNÁ DOPRAVA (Čl. 3 - Čl. 6)
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (Čl. 8 - Čl. 16)

38

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 1998 bola v Kodani podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene príslušných nót, t. j. 8. novembra 1998, na základe článku 16 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Dánskym kráľovstvom sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej 21. januára 1969 v Prahe (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 97/1969 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva
o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Dánskeho kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené snahou podporiť v záujme ich ekonomických vzťahov rozvoj cestnej osobnej a nákladnej dopravy medzi oboma štátmi,

dohodli sa takto:

ROZSAH PLATNOSTI

Článok 1

Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu medzi územiami štátov zmluvných strán, ako aj na tranzitnú dopravu vykonávanú dopravcami za prenájom alebo odmenu. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na prepravu osôb a tovaru v rámci územia štátu zmluvnej strany (kabotáž) a medzi územím štátu jednej zo zmluvných strán a tretím štátom použitím vozidiel evidovaných v štáte druhej zmluvnej strany.

POJMY

Článok 2

Na účely tejto dohody

1. pojem „dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu štátu jednej zo zmluvných strán, ktorá vo svojej krajine dostane oprávnenie na vykonávanie medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej dopravy za prenájom alebo odmenu v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi,

2. pojem „vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel, z ktorých je aspoň motorové vozidlo evidované v jednom zo štátov zmluvných strán a ktoré sa používajú výlučne na cestnú osobnú a/alebo nákladnú dopravu,

3. pojem „osobné vozidlo“ znamená ľubovoľné vozidlo s motorovým pohonom, ktoré má viac ako deväť miest na sedenie vrátane miesta vodiča,

4. pojem „pravidelná osobná doprava“ znamená služby, ktoré sa poskytujú cestujúcim na ich prepravu podľa určených cestovných poriadkov po určených trasách, na ktorých môžu cestujúci nastupovať a vystupovať na vopred určených zastávkach.

OSOBNÁ DOPRAVA

Článok 3

S výnimkou dopravy uvedenej v článku 6 osobná doprava vykonávaná za prenájom alebo odmenu osobným motorovým vozidlom do alebo zo štátov zmluvných strán alebo v rámci ich územia, ako aj tranzitom cez ich územia, podlieha schváleniu.

Článok 4

1. Pravidelná osobná doprava medzi týmito dvoma štátmi alebo tranzitom cez ich územia podlieha vzájomnému schváleniu príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán.

2. Príslušný orgán vydá povolenie na vykonávanie dopravy na tom úseku trasy, ktorý prechádza územím jeho štátu.

3. Príslušné orgány vzájomne určia podmienky povolenia, a to jeho platnosť, frekvenciu jázd, cestovné poriadky, tarify, ako aj ďalšie podrobnosti potrebné na plynulé a efektívne prevádzkovanie pravidelnej osobnej dopravy.

4. Žiadosť o vydanie povolenia sa zašle príslušnému orgánu štátu, kde je vozidlo evidované, ktorý má právo ju zamietnuť. Ak proti žiadosti nie sú námietky, tento orgán to oznámi príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany.

5. Žiadosť musí obsahovať doklady zahŕňajúce po- trebné podrobnosti (navrhované cestovné poriadky, tarify a trasu, obdobie, počas ktorého bude linka prevádzkovaná, a dátum predpokladaného začatia linky). Príslušné orgány si môžu vyžiadať také podrobné údaje, aké považujú za potrebné.

Článok 5

Každá nepravidelná doprava, ktorá nie je uvedená v článku 6, podlieha povoleniu. Žiadosti o vydanie povolení sa predkladajú príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany, na ktorého území je dopravca zriadený, ktorý ich zasiela príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany so svojimi odporúčaniami. Žiadosti budú vybavené do 30 dní. Musia obsahovať meno dopravcu, obdobie platnosti požadovaného povolenia, frekvencie a presný počet jázd, ako aj východiskové a cieľové miesta.

Článok 6

1. Príležitostná osobná doprava nepodlieha povoleniu. Doprava sa považuje za príležitostnú, ak sa tie isté osoby prepravujú tým istým vozidlom, pričom

a) jazda sa začína a má sa skončiť v štáte, kde je vozidlo evidované, alebo

b) jazda sa začína na území štátu, kde je vozidlo evidované, a skončí sa v cieľovom mieste na území štátu druhej zmluvnej strany za predpokladu, že vozidlo sa vracia do krajiny evidencie prázdne, ak nie je povolené inak, alebo

c) vozidlo vykonáva tranzit v rámci príležitostnej dopravy, alebo

d) vozidlo nahrádza iné poškodené vozidlo.

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) musí mať vodič počas jazdy vo vozidle vyplnený jazdný list, ako určila Zmiešaná komisia uvedená v článku 14; jazdný list obsahuje zoznam cestujúcich, je podpísaný dopravcom a opečiatkovaný príslušnými orgánmi, ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Článok 7

Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oprávnení vykonávať medzinárodnú nákladnú dopravu, môžu takú dopravu vykonávať aj medzi územiami štátov zmluvných strán, ako aj tranzitom cez ich územia bez povolení, ak Zmiešaná komisia nedohodne inak.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Dopravca, ktorý má sídlo na území štátu jednej zmluvnej strany, nemôže vykonávať prepravu medzi dvoma bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany, ak mu na taký účel neudelil osobitné povolenie príslušný orgán štátu tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany môžu vykonávať prepravu medzi miestom, ktoré leží na území štátu druhej zmluvnej strany, a miestom, ktoré leží na území tretieho štátu, a naopak, len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom štátu tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 10

1. Ak ide o hmotnosť a rozmery vozidiel, každá zmluvná strana sa zaväzuje, že vozidlám evidovaným na území štátu druhej zmluvnej strany nestanoví prísnejšie podmienky, aké platia pre vozidlá, ktoré sú evidované na území jej štátu.

2. Hmotnosť a rozmery vozidla musia zodpovedať údajom oficiálnej evidencie vozidla.

3. Dopravcovia štátov oboch zmluvných strán sú pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany viazaní jej vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa hmotnosti a rozmerov vozidiel vstupujúcich na územie štátu tejto druhej zmluvnej strany.

4. Ak hmotnosť a/alebo rozmery vozidla evidovaného v štáte jednej zmluvnej strany prekročia maximálnu hmotnosť a/alebo rozmery prípustné na území štátu druhej zmluvnej strany, musí byť vozidlo vybavené osobitným povolením. Dopravca musí také povolenie dostať od príslušného orgánu štátu tejto druhej zmluvnej strany pred vstupom na územie jej štátu.

Článok 11

1. Vozidlá štátu jednej zmluvnej strany vykonávajúce prepravu podľa tejto dohody budú na základe reciprocity na území štátu druhej zmluvnej strany oslobodené od všetkých daní, poplatkov a iných dávok za používanie a vlastnenie vozidiel na tomto území.

2. Oslobodenie podľa tohto článku sa nevzťahuje na mýto a dane (poplatky za používanie ciest), dane z pridanej hodnoty, ani na clá a spotrebné dane z dovezených pohonných látok v motorových vozidlách s výnimkou paliva obvykle sa nachádzajúceho v palivovej nádrži pri vstupe vozidla na územie štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 12

Dopravcovia a posádky ich vozidiel musia pri vykonávaní dopravy na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať zákony a iné právne predpisy platné v štáte tejto zmluvnej strany.

Článok 13

Ak dopravca štátu jednej zmluvnej strany poruší na území štátu druhej zmluvnej strany niektoré z ustanovení tejto dohody, príslušný orgán štátu tej zmluvnej strany, na ktorého území došlo k porušeniu, bude o tom bez obmedzenia sankcií platných v jeho štáte informovať druhú zmluvnú stranu, ktorá podnikne také kroky, aké jej umožňujú vnútroštátne právne predpisy. Príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán sa budú vzájomne informovať o uložených sankciách.

Článok 14

1. Všetky otázky týkajúce sa vykonávania tejto dohody budú riešiť ministerstvá dopravy štátov oboch zmluvných strán.

2. Na ten účel sa zriaďuje Zmiešaná komisia.

3. Zmiešaná komisia sa bude schádzať na žiadosť jednej zo zmluvných strán a bude zložená zo zástupcov príslušných orgánov cestného dopravného priemyslu štátov oboch zmluvných strán.

Článok 15

Každá zmena tejto dohody schválená oboma zmluvnými stranami nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany navzájom písomne oznámia splnenie ich príslušných vnútroštátnych právnych predpisov potrebných na nadobudnutie platnosti medzinárodných dohôd.

Článok 16

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiaty deň po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán, že boli splnené podmienky stanovené ich vnútroštátnymi právnymi predpismi potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

2. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zmluvná strana však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Dánskym kráľovstvom sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej 21. januára 1969 v Prahe.

Dané v Kodani 26. mája 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom, dánskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu slovenského a dánskeho textu je rozhodujúci anglický text.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za vládu

Dánskeho kráľovstva:

Sonja Mikkelsen v. r.