Oznámenie č. 38/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 17/1999
Platnosť od 04.03.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene príslušných nót, t. j. 8. novembra 1998, na základe článku 16 ods. 1.

OBSAH

POJMY (Čl. 2)
OSOBNÁ DOPRAVA (Čl. 3 - Čl. 6)
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (Čl. 8 - Čl. 16)