Zákon č. 361/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 147/1999
Platnosť od 23.12.1999
Účinnosť od 01.01.2000

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2000 Aktuálne znenie