Oznámenie č. 352/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva

Čiastka 145/1999
Platnosť od 18.12.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

352

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.

výnos zo 7. decembra 1999 č. 11/1999 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva.

Výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 28. júla 1997 č. 4/1997 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva (oznámenie č. 72/1998 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 7. decembra 1998 č. 5/1998 (oznámenie č. 382/1998 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2000.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v sekcii energetiky, nerastných surovín a hutníctva.