Vyhláška č. 351/1999 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami

Čiastka 145/1999
Platnosť od 18.12.1999 do31.12.2002
Účinnosť od 18.12.1999 do31.12.2002
Zrušený 510/2002 Z. z.